1.Dispozitii generale privind societatile comerciale.

Persoanele fizice si persoanele juridice se pot asocia si pot constitui societati comerciale, in vederea efectuarii de acte de comert. In primul rand, societatile comerciale trebuie sa respecte una dintre urmatoarele forme: societate in nume colectiv, societate in comandita simpla, societate pe actiuni, societate in comandita pe actiuni si societate cu raspundere limitata.

Orice societate comerciala poate avea unul sau mai multi asociati. Foarte important de stiut este faptul ca obligatiile sociale sunt garantate cu patrimonial social. In acest sens, asociatii in societate raspund nelimitat si solidar pentru obligatiile sociale.
Titul I din Legea 31/1990.

 

2.Actul constitutiv al societatii

Societatea in nume colectiv sau in comandita simpla se constituie prin contract de societate, iar societatea pe actiuni, in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata se constituie prin contract de societate si statut. Contractul de societate si statutul pot fi incheiate sub forma unui inscris unic, denumit act constitutiv.
Cand se incheie numai contract de societate sau numai statut , acestea pot fi denumite, de asemenea, act constitutiv. In cuprinsul prezentei legi, denumirea act constitutiv desemneaza atat inscrisul unic, cat si contractual de societate si/sau statutul societatii.


Actul constitutiv se incheie sub semnatura privata, se semneaza de toti asociatii sau, in caz de subscriptie publica, de fondatori.
Capitolul I, Titlul II din Legea 31/1990

 

3.Actul constitutiv al societatii in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata va cuprinde:
- datele de identificare a asociatilor; la societatea in comandita simpla se vor arata si asociatii comanditati,
- forma, denumirea si sediul social,
- obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale,
- capitalul social, cu mentionarea aportului fiecarui asociat, in numerar sau in natura si modul evaluarii,
- asociatii care reprezinta si administreaza societatea, sau administratorii neasociati, datele lor de identificare, puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat,
- partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi
- sediile secundare (sucursale, agentii, reprezentante, sau alte asemenea unitati fara personalitate juridical),
- durata societatii,
- modul de dizolvare si de lichidare a societatii.

Art.7, Capitolul I, Titlul II din Legea 31/1990

 

4.Inmatricularea societatii

In termen de 15 zile de la data incheierii actului constitutiv, fondatorii sau primii administratori vor cere inmatricularea societatii in registrul comertului in a carui raza teritoriala isi va avea sediul societatea.
Cererea va fi insotita de:
- actul constitutiv al societatii;
- dovada efectuarii varsamintelor in conditiile actului constitutiv;
- dovada sediului declarat si a disponibilitatii firmei;
- in cazul aporturilor in natura subscrise si varsate la constituire, actele privind proprietatea, iar in cazul in care printre ele figureaza si immobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate;
- actele constatatoare ale operatiunilor incheiate in contul societatii si aprobate de asociati;
- declaratia pe propria raspundere a fondatorilor, a primilor administrator, a primilor cenzori, ca indeplinesc conditiile prevazute de lege.                                                                                                                                                   
- alte acte sau avize prevazute de legi speciale in vederea constituirii.
Art. 36, Capitolul III, Titlul II din Legea 31/1990

 

5. Efectele incalcarii cerintelor legale de constituire a societatii
Cand actul constitutiv nu cuprinde mentiunile prevazute de lege ori cuprinde clauze prin care se incalca o dispozitie imperativa a legii sau cand nu s-a indeplinit o cerinta legala pentru constituirea societatii, judecatorul delegat, din oficiu sau la cererea oricaror persoane care formuleaza o cerere de interventie, va respinge, prin incheiere, motivat, cererea de inmatriculare, in afara de cazul in care asociatii inlatura asemenea neregularitati.
In situatia in care fondatorii sau reprezentantii societatii nu au cerut inmatricularea ei in termen legal, oricare asociat poate cere oficiului registrului comertului efectuarea inmatricularii, dupa ce, prin notificare sau scrisoare recomandata, i-a pus in intarziere, iar ei nu s-au conformat in cel mult 8 zile de la primire. In cazul unor neregularitati constatate dupa inmatriculare, societatea este obligata sa ia masuri pentru inlaturarea lor, in cel mult 8 zile de la data constatarii acelor neregularitati.
Art. 46, Capitolul IV, Titlul II din Legea 31/1990

 

6. Nulitatea unei societati comerciale
Nulitatea unei societati inmatriculate in registrul comertului poate fi declarata de tribunal numai atunci cand:
a) Lipseste actul constitutiv sau nu a fost incheiat in forma autentica;
b) Toti fondatorii au fost, potrivit legii, incapabili, la data constituirii societatii;
c) Obiectul de activitate al societatii este illicit sau contrar ordinii publice;
d) Lipseste incheierea judecatorului delegat de inmatriculare a societatii;
e) Lipseste autorizarea legala administrativ de constituire a societatii;
f) Actul constitutiv nu prevede denumirea societatii, obiectul sau de activitate, aporturile asociatilor sau capitalul social subscris;
g) S-au incalcat dispozitiile legale privind capitalul social minim, subscris si varsat;
h) Nu s-a respectat numarul minim de asociati, prevazut de lege.

Art. 56, Capitolul IV, Titlul II din Legea 31/1990

 

7.  Functionarea societatilor comerciale. Dispozitii comune

Pe durata societatii, creditorii asociatului pot sa-si exercite drepturile lor numai asupra partii din beneficiile cuvenite asociatului dupa bilantul contabil, iar dupa dizolvarea societatii, asupra partii ce i s-ar cuveni prin lichidare.
Cota-parte din profit ce se plateste fiecarui asociat constituie dividend. Dividentele se distribuie asociatilor propotional cu cota de participare la capitalul social varsat, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel.
Daca se constata o pierdere a activului net, capitalul social subscris va trebui reintregit sau redus inainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de profit.
Actele de dispozitie asupra bunurilor unei societati comerciale pot fi incheiate in temeiul puterilor conferite reprezentantilor legali ai societatii.
In orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect si alte documente intrebuintate in comert, emanand de la o societate, trebuie sa se mentioneze denumirea, forma juridical, sediul social, numarul din registrul comertului si codul unic de inregistrare.

Capitolul I, Titlul III din Legea 31/1990

 

8.Dreptul de a reprezenta societatea apartine fiecarui administrator, afara de stipulatie contrara in actul constitutiv.


Asociatii care reprezinta majoritatea absoluta a capitalului social pot alege unul sau mai multi administratori dintre ei, fixandu-le puterile, durata insarcinarii si eventuala lor remuneratie, afara numai daca prin actul constitutiv nu se dispune altfel.
Asociatul care, fara consimtamantul scris al celorlalti asociati, intrebuinteaza capitalul, bunurile sau creditul societatii in folosul sau sau in acela al unei alte persoane este obligat sa restituie societatii beneficiile ce au rezultat si sa plateasca despagubiri pentru daunele cauzate.
Asociatii nu pot lua parte, ca asociati cu raspundere nelimitata, in alte societati concurente sau avand acelas obiect de activitate, nici sa faca operatiuni in contul lor sau al altora, in acelasi fel de comert sau intr-unul asemanator, fara consimtamantul celorlalti asociati.
Asociatii sunt obligati nelimitat si solidar pentru operatiunile indeplinite in numele societatii de persoanele care o reprezinta.

Capitolul II, Titlul III din Legea 31/1990

 

9.  Administratia societatii in comandita simpla


Administratia societatii in comandita se va incredinta unuia sau mai multor asociati comanditati.
Comanditarul poate incheia operatiuni in contul societatii numai pe baza unei procuri speciale pentru operatiuni determinate, data de reprezentantii societatii si inscrisa in registrul comertului. In caz contrar, comanditarul devine raspunzator fata de terti  nelimitat si solidar, pentru toate obligatiunile societatii contractate de la data operatiunii incheiate de el.
Comanditarul poate indeplini servicii in administratia interna a societatii, poate face acte de supraveghere, poate participa la numirea si la revocarea administratorilor, in cazurile prevazute de lege, sau poate acorda, in limitele actului constitutiv, autorizarea administratorilor pentru operatiunile ce depasesc puterile lor. 
Comanditarul are, de asemenea, dreptul de a cere copie de pe situatiile financiare anuale si de a controla exactitatea lor  prin cercetarea registrelor comerciale si a celorlalte documente justificative.

Capitolul III, Titlul III din Legea 31/1990

 

 

10. Societatile pe actiuni. Despre actiuni.

In societatea pe actiuni, capitalul social este reprezentat prin actiuni emise de societate, care, dupa modul de transmitere, pot fi nominative sau la purtator.
Actiunile nu vor putea fi emise pentru o suma mai mica decat valoarea nominala, iar aceasta nu va putea fi mai mica de 0,1 lei.
Actiunile trebuie sa poarte semnatura a doi membri ai consiliului de administratie, respectiv ai directoratului sau, dupa caz, semnatura administratorului unic, respectiv a directorului general unic.
Actiunile vor cuprinde:
a) denumirea si durata societatii;
b) data actului constitutiv, numarul din registrul comertului, codul unic de inregistrare si numarul Monitorului Oficial al Romaniei, partea a IV-a, in care s-a facut publicarea;
c) Capitalul social, numarul actiunilor si numarul lor de ordine, valoarea nominala a actiunilor si varsamintele efectuate;
d) Avantajele acordate fondatorilor.
Pentru actiunile nominative se vor mai mentiona: numele, prenumele, codul numeric personal si domiciliul actionarului persoana fizica; denumirea, sediul, numarul de inmatriculare si codul unic de inregistrare ale actionarului persoana juridica, dupa caz.

Capitolul IV, sectiune 1, Titlul III din Legea 31/1990

 

 

11. Societatile pe actiuni. Despre adunarile generale.


Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar.
Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Actul constitutiv poate prevedea cerinte mai ridicate de cvorum si majoritate.
Situatiile financiare anuale, raportul annual al consiliului de administratie, respectiv raportul directoratului si cel al consiliului de supraveghere, precum si propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii, de la data convocarii adunarii generale.
La adunariile generale, actionarii care poseda actiuni la purtator au drept de vot numai daca le-au depus la locurile aratate prin actul constitutiv sau prin instiintarea de convocare, cu cel putin 5 zile inainte de adunare.

 

 

12. Despre administratia societatii

Administratorii sunt desemnati de catre adunarea generala ordinara a actionarilor, cu exceptia primilor administratori, care sunt numiti prin actul constitutiv.
Candidatii pentru posturile de administrator sunt nominalizati de catre membrii actuali ai consiliului de administratie sau de actionari.
Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca. In cazul in care administratorii au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului.
Administratorii pot fi revocati oricand de catre adunarea generala ordinara a actionarilor. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, administratorul este indreptatit la plata unor daune - interese.

Capitolul IV, sectiune a -3- a, Titlul III din Legea 31/1990

 

13. Sistemul Dualist


Prin actul constitutiv se poate stipula ca societatea pe actiuni este administrata de un directorat si de un consiliu de supraveghere, in conformitatea cu prevederile prezentei subsectiuni.
Conducerea societatii pe actiuni revine in exclusivitatea directoratului, care indeplineste actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege in sarcina consiliului de supraveghere si a adunarii generale a actionarilor.
Desemnarea membrilor directoratului revine consiliului de supraveghere, care atribuie totodata unuia dintre ei functia de presedinte al directoratului.
Cel putin o data la 3 luni, directoratul prezinta un raport scris consiliului de supraveghere cu privire la conducerea societatii, cu privire la activitatea acesteia si la posibila sa evolutie.
Directoratul reprezinta societatea in raport cu tertii si in justitie.
Membrii consiliului de supraveghere sunt numiti de catre adunarea generala a actionarilor, cu exceptia primilor membri, care sunt numiti prin actul constitutiv.

Capitolul IV, sectiune a -3- a, subsectiunea aIIa, Titlul III din Legea 31/1990

 

14. Auditul financiar, auditul intern si cenzorii

 

Societatea pe actiuni va avea 3 cenzori si un supleant, daca prin actul constitutiv nu se prevede un numar mai mare. In toate cazurile, numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
Situatiile financiare ale societatilor comerciale supuse obligatiei legale de auditare vor fi audiate de catre auditori financiari – persoane fizice sau persoane juridice -, in conditiile prevazute de lege.
Cenzorii pot fi actionari, cu exceptia cenzorului expert contabil, care poate fi tert ce exercita profesia individual ori in forme associative.
Cenzorii sunt obligati sa supravegheze gestiunea societatii, sa verifice daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt tinute regulat si daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare.
Cenzorii sau, dupa caz, auditorii interni vor aduce la cunostinta membrilor consiliului de administratie neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si ale prevederilor actului constitutiv pe care le constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta adunarii generale.

Capitolul IV, sectiune a -4- a, Titlul III din Legea 31/1990

 

15. Despre emiterea de obligatiuni

Valoarea nominala a unei obligatiuni nu poate fi mai mica de 2,5 lei.
Obligatiunile din aceeasi emisiune trebuie sa fie de o valoare egala si acorda posesorilor lor drepturi egale. 
Titlurile obligatiunilor trebuie sa cuprinda datele prevazute in legislatia pietei de capital.
Detinatorii de obligatiuni se pot intruni in adunare generala, pentru a delibera asupra intereselor lor. Tot acestia vor putea fi reprezentati prin mandatari, altii decat administratorii, directorii, respective membrii directoratului, ai consiliului de supraveghere ori cenzorii sau functionarii societatii.
Obligatiunile se ramburseaza de societatea emitenta la scadenta. Obligatiunile convertibile pot fi preschimbate in actiuni ale societatii emitente, in conditiile stabilite in prospectul de oferta publica.

Capitolul IV, sectiune a -5- a, Titlul III din Legea 31/1990